שילוב האמנויות ואמנות השילובים

אנו מקדישים/ות תשומת לב מיוחדת לשמירה והקפדה על האקלים המיטבי בבית הספר, לשם תחושת ביטחון ובטיחות לילדים/ות ולשם ניצול יעיל של זמן הלימוד בכיתה ובבית הספר. 

מטרות התוכנית הינן: הבלטת חוזקות התלמידים, יצירת שפה שפה אחידה ומשותפת של אפס סובלנות לאלימות בבית הספר, עידוד תרבות דיבור ויחס מכבד בין התלמידים, ושיתוף פעולה עם הצוות להשגת אווירה נעימה ולימודית.

עיקרי התכנית:
כלים בשימוש התכנית- לוח משוב ומעקב כיתתי, דף הצלחות אישי לכל תלמיד.

חיזוק והעצמה -מסלול ירוק-

בכל כיתה יתלה לוח משוב ומעקב אשר בו במהלך השיעור- בכל שיעור- תסמן המורה לתלמידים V על התנהגויות היעד כגון: התנהגות מכבדת לאחר , שמירה על שפה מכבדת, ישיבה נאותה במהלך
השיעור, ביצוע הנחייה לימודית כנדרש, שמירה על השקט וכו'. המעקב אחר התנהגויותיו נאותות יסייע בהטמעת שפת חיזוקים , יתרום לעידודן והגברת שכיחותן של התנהגויות נאותות ויסייע לתלמיד לקבל משוב חיובי על שיתוף פעולה
והקפדה על כללי ההתנהגות, לשם העצמתו.
בסוף כל שיעור ייבחר תלמיד/ תיבחר תלמידה כמצטיין/ מצטיינת השיעור מבחינה התנהגותית על סמך התנהגות חיובית
שהוצגה במהלך השיעור.
בין ההתנהגויות המזכות הצטיינות במהלך השיעור ניתן לציין הפגנת איפוק והבלגה במצבי קושי, הקפדה על כללי הכתה,
סיוע לחבר, הפגנת דוגמא אישית, התנדבות וכדומה. הבחירה תצויין בלוח הצלחות אישי שיחולק לכל תלמיד/ה עם תחילת
יישום התוכנית.

מסלול צהוב-

במקרים בהם תתבצע התנהגות לא נאותה הפוגעת במהלך השיעור אך אינה בגדר חציית קווים אדומים
תצויין כתזכורת עד 2 פעמים על ידי סימון על לוח המשוב והמעקב. פירוש הדבר שהתלמיד/ה שגת/ה אך ניתן לשפר ההתנהגות, וניתן יהיה להמשיך לקבל V ים על התנהגות נאותה ושיתוף פעולה.
בפעם השלישית בה התלמיד/ה יפגין/ תפגין התנהגות שאינה נאותה במהלך השיעור תירשם הערת "הפרעה לשיעור"בסמארטסקול. במידה ולאחר מכן תתבצע התנהגות לא נאותה נוספת במהלך אותו שיעור, ופירוש הדבר שישנה פגיעה משמעותית ביכולת הכתה ללמוד ולהפיק מהשיעור, התלמיד/ה תועבר/ יועבר לכתה המקבילה למשך שיעור, על מנת לאפשרהמשך למידה.

גבולות ברורים – מסלול אדום- במקרה של התנהגות לא נאותה שהינה בגדר חציית קו אדום – פגיעה בסביבה (אלימות מילולית, פיזית או כלפי רכוש, סירוב עקבי לבצע הנחיית מורה או ביטוי פוגעני כלפי מורה) התלמיד/ה יועבר/ תועבר לכתה
מקבילה למשך שעה על ידי המורה (אם מדובר בתחילת שיעור אז עד סופו ואם מדובר בסוף השיעור אז עד לסיום השיעור הבא. אם זהו סוף יום ההעברה לכתה מקבילה תתקיים בשיעור הבא של אותה מורה). במהלך שעה זו ידרש/ תדרש התלמיד/ה לבצע דף עבודה שהינו ברמה המאפשרת עבודה עצמית. התלמיד/ה יחזור/תחזור לכיתה רק בתום השעה עם חתימת המורה
אליה נשלח/ה ואושר כי נכח/ה בשיעור ולא הפריע/ה למהלכו. המטרה הינה להבהיר לתלמידים מהם הגבולות ובאילו מצבים
יצטרכו להתרחק זמנית מסביבת חבריהם לכתה ולשהות בסביבה שונה מהסביבה בה פגעו.
שיתוף הפעולה מצדכם ההורים חשוב לנו מאוד. מטרתנו הינה להביא לכך שהתלמידים/תלמידות יחושו מועצמים ושהאקלים הבית ספרי יהיה מיטבי ויאפשר תחושת מוגנות, התפתחות ולמידה נעימה לכל תלמיד ותלמידה בבית הספר.
אנו בטוחים שבשיתוף פעולה של ההורים והצוות יתרמו ילדינו, יממשו את יכולותיהם הרבות ויועצמו. 

הגדרות כלליות כניסה למערכת